Statutes

 STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOMECHANIKU

které byly schváleny na shromáždění členů dne 30. března 1995 v Praze

 

 

 

 1. Základní ustanovení

 

Článek 1

 1. Česká Společnost pro biomechaniku (dále jen Společnost) je nezávislá, dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky z mnoha oblastí na základě široce koncipovaného vědního oboru biomechaniky.

 2. Smyslem existence Společnosti je všestranný rozvoj biomechaniky jako samostatné interdisciplinární vědní disciplíny.

 

Článek 2

(1) Společnost působí na celém území České republiky.

(2) Sídlem Společnosti je Praha

 

 

 

 

 1. Úkoly Společnosti

 

Článek 3

 1. Společnost napomáhá rozvoji jednotlivých oboru vědy se vztahem k biomechanice, k jejich vzájemnému propojení a koordinaci. Za tím účelem pořádá přednášky, diskuse, semináře, konference apod.

 2. Společnost hájí suverenitu biomechaniky jako vědní disciplíny a přispívá k upevnění její společenské prestiže. Prosazuje biomechaniku jako obor vysokoškolského studia.

 3. Za účelem intenzivní výměny poznatků, jakož i vnější prezentace vyvíjí Společnost publikační činnost, vydáváním neperiodických publikací a spoluprací se specializovanými periodiky.

 4. Společnost spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. Organizačně vstupuje do mezinárodních vědeckých struktur a aktivně spolupracuje zejména při akcích ESB (Evropská společnost biomechaniky) a ISB (Mezinárodní společnost biomechaniky).

 

 

 

 

 1. Prostředky Společnosti

 

Článek 4

(1) Prostředky Společnosti sestávají:

a) z členských příspěvků

b) z darů, dotací a jiných zdrojů příjmů

 

 

 

 

 

 

 1. Členství ve Společnosti

 

Článek 5

 1. Řádným členem Společnosti se může stát každý, kdo má, vážný zájem o vědecké bádání v oblasti biomechaniky.

 2. Kolektivním členem Společnosti se mohou stát podniky a organizace, jejichž činnost je spojena s vědním oborem biomechaniky, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. V přihlášce budou definovány podmínky a formy účasti na práci Společnosti, jakož i jeden až čtyři pracovníci, kteří splňují podmínky řádného členství a budou kolektivního člena zastupovat a jednat jeho jménem.

 3. Přihláška za člena vyžaduje písemné doporučení dvou stávajících členů Společnosti, toto doporučení není vyžadováno v případě členů České společnosti pro mechaniku a členů Společnosti J. E. Purkyně, jakož i v případě přihlášky za kolektivního člena.

 4. Vstup do Společnosti schvaluje Výbor Společnosti.

 5. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků za jeden rok.

 

Článek 6

 1. Členům přísluší právo:

a) účastnit se na valném shromáždění Společnosti a podílet se na jeho jednání

b) volit a být volen do předsednictva (případně jiných orgánů) Společnosti

c) vznášet připomínky a náměty k činnosti předsednictva Společnosti po celé jeho funkční období '

d) být informován o pořádání všech akcí Společnosti

e) podle svých zájmů a možností se podílet na ostatní práci Společnosti.

f) dostávat bezplatně Bulletin společnosti.

 

Článek 7

 1. Členové jsou povinni:

a) jednat v souladu se stanovami a programem Společnosti

b) platit členské příspěvky

 

Článek 8

 1. Členství zaniká:

a) vystoupením, o němž je třeba písemně informovat předsednictvo Společnosti.

b) neplacením členských příspěvků po dobu dvou let při prokazatelném upozornění formou upomínky, o zániku členství rozhoduje předsednictvo Společnosti.

c) vyloučením člena pro vážné porušení stanov, o zániku členství vyloučení rozhoduje valné shromáždění Společnosti.

d) úmrtím člena.

 

Článek 9

 1. Ve výjimečných případech může Společnost udělit čestné členství.

 1. Udělení čestného členství (nevztahuje se na ně čl. 5 až 8) schvaluje předsednictvo společnosti na návrh členů Společnosti, kteří jej zpracují písemně včetně zdůvodnění a předloží předsednictvu Společnosti.

 2. Předsednictvo Společnosti informuje o důvodech udělení čestného členství valné shromáždění Společnosti.

 

 1. Orgány Společnosti

 

Článek 10

 1. Nejvyšším orgánem Společnosti je Valné shromáždění členů, které:

a) volí členy Předsednictva Společnosti

b) schvaluje zřizování poboček a sekcí

c) schvaluje návrh hospodaření Společnosti pro následující rok

d) schvaluje změny ve stanovách Společnosti

e) rozhoduje o vyloučení člena z důvodu vážného porušení stanov.

 1. Valné shromáždění se koná nejméně jedenkrát ročně. Svolává je Výbor Společnosti.

 2. Valné shromáždění se může usnášet, je-li přítomno více než 50 % členů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet členů, koná se Valné shromáždění o půl hodiny později a je způsobilé se usnášet za jakéhokoliv počtu přítomných členů. K přijetí usnesení stačí prostá většina hlasů, ke změně stanov dvoutřetinová většina vzhledem k počtu přítomných.

 3. Volby do Předsednictva Společnosti mohou být konány korespondenčním způsobem.

 

Článek 11

 1. Předsednictvo Společnosti volí Výbor Společnosti, který se skládá z předsedy, dvou místopředsedů, vědeckého tajemníka, tří vědeckých poradců a předsedy kontrolní rady.

 2. Předsednictvo společnosti volí též tříčlennou Kontrolní radu a jejího předsedu.

 3. Činnost Společnosti řídí Výbor Společnosti, je-li třeba řešit zásadní otázky, svolává předseda Společnosti celé Předsednictvo.

 4. Výbor Společnosti je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina, pro usnášení Předsednictva platí stejné zásady jako pro usnášení Valného shromáždění.

 5. Společnost reprezentuje předseda Společnosti nebo jím pověřený člen Společnosti.

 6. V hospodářských záležitostech zastupuje Společnost vědecký tajemník Společnosti.

 7. Všechny orgány Společnosti jsou voleny na dobu čtyř let.

 

Additional information